UNOPOL BIS

Konkurs

To proste!
Zbierz 13 konkursowych kuponów
(znajdziesz je na opakowaniach naszych produktów),
podaj swój adres i wyślij do naszej firmy,
a otrzymasz jedną z wielu atrakcyjnych nagród!!!
UWAGA! KAŻDY OTRZYMA NAGRODĘ!!!

Zasady promocji produktów:

 • Promocja będzie trwała od dnia 01 stycznia 2000 r. do wyczerpania upominków.
 • Promocja swym zasięgiem obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby niezależnie od wieku.
 • Promocja obejmuje chrupki z kuponami na opakowaniach produktów Firmy Unopol i Unopol Bis.
 • Ilość upominków w powyższej promocji jest ograniczona.
 • Upominki będą wysyłane następująco w kolejności nadsyłania zgłoszeń.
 • Aby otrzymać upominek należy wyciąć 13 kuponów z opakowania chrupek i produktów firmy UNOPOL oraz odesłać je w zaklejonej kopercie na adres: Firma UNOPOL , ul. Stalowa 31, 33-100 Tarnów
 • Zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 6 powinno zawierać:
     a) imię i nazwisko,
     b) dokładny adres,
     c) w przypadku osób niepełnoletnich - zgodę rodziców lub opiekunów na wzięcie udziału w promocji oraz na przetwarzanie danych osobowych następującej treści:
     "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę UNOPOL , ul. Stalowa 31, 33-100 Tarnów tylko i wyłącznie do celów marketingowych.
 • W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Firmy UnoPol oraz ich najbliższa rodzina (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo).
 • Każdy z uczestników promocji może przesłać dowolną liczbę zgłoszeń promocyjnych wraz z wymaganą regulaminem ilością wyciętych kuponów, a tym samym wielokrotnie uczestniczyć w promocji.
 • Przesyłając zgłoszenie, uczestnik promocji akceptuje regulamin promocji oraz wyraża zgodę na zamieszczenie wszystkich przesłanych w zgłoszeniu danych osobowych w bazie danych, tworzonej w celu przesłania promocyjnych upominków.
 • Dane osobowe będą gromadzone doraźnie i wykorzystane zostaną tylko do tej promocji w celu wysyłki upominków.
 • Pełna lista osób, które otrzymały promocyjne upominki będzie dostępna w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej pod adresem www.unopol.pl
 • Upominki będą wysyłane uczestnikom za pośrednictwem poczty na koszt Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania wysyłki upominków w terminie 6 tygodni od daty wpływu zgłoszenia.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem poczty, w tym opóźnienie, nie doręczenie, zniszczenie lub uszkodzenie przesyłki.
 • Nie jest możliwa wypłata równowartości pieniężnej zamiast nagrody. Nagrody nie podlegają wymianie.
 • Nagrodzone osoby fizyczne korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 z późniejszymi zmianami).
 • Regulamin promocji znajduje się do wglądu w siedzibie Firmy UNOPOL , ul. Stalowa 31, 33-100 Tarnów
 • Uczestnik może otrzymać Regulamin, jeśli prześle taką prośbę wraz z kopertą zwrotną i znaczkiem na powyższy adres.